Naša šola sodeluje v poskusu »Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi«. Namen in smisel poskusa je stalno sistematično prepoznavanje nadarjenosti pri dijakih in zagotavljanje takšnega učnega okolja, v katerem bo lahko vsak dijak napredoval glede na svoj potencial, vrednote, cilje in učne zmožnosti.

V petek, 26. 5. 2023, smo imeli poučno medpredmetno uro matematike in biologije z naslovom Proučevanje vpliva kisika na rast bakterij z izdelavo grafov in z diskusijo podatkov oz. trditev, ki sta jo izvedli Vesna Vrhovski, prof. biologije, in Sandra Pančor, prof. matematike, ter zanimivo medpredmetno uro glasbe in zgodovine z naslovom Zgodovina, okolje, družba in glasba, ki sta jo izvedla mag. Tomi Bušinoski, prof. glasbe in nemščine, in Mateja Sajovic, prof. zgodovine. Pri pouku sta bili prisotni predstojnica OE Zavoda republike za šolstvo Murska Sobota, gospa Darja Farič Klemenčič, in višja svetovalka za nemščino, gospa Suzana Ramšak.

Pri diferenciaciji pouka učitelj usmerja učenje z navodili za skupine učencev. Upošteva prilagojen pristop učenja in podajanje navodil, ki temeljijo na učnih potrebah učencev. Učitelj opredeli cilje za posamezne skupine učencev in učne strategije, ki so izbrane glede na potrebe različnih skupin učencev. Učitelj sprotno preverja in načrtuje nove učne situacije s poudarkom na vrstniškem učenju.

Pri individualizaciji pouka učitelj usmerja učenje, prilagaja navodila in učenje učnim potrebam posameznega učenca. Učitelj za učence opredeli enake cilje, za posamezne učence, ki prejemajo individualno pomoč, pa načrtuje specifične cilje. Učiteljeva podpora učencu je odvisna od učiteljevega razumevanja otrokovih individualnih potreb. S sprotnim preverjanjem dobi učitelj informacije o posameznikovem znanju ter učenju in zanj načrtuje nove učne dejavnosti.

Ob personalizaciji pouka učenec, glede na svoje želje, potrebe, talente in interese, sam usmerja lastno učenje. Aktivno sodeluje pri načrtovanju svojega učenja, ima možnost izbrati, kaj se bo učil in kako, zase pripravi načrt učenja, sam izbere pot do znanja in gradi lastno mrežo vrstnikov in učiteljev, ki podpirajo in vodijo njegovo učenje. S sprotnim preverjanem dobi učenec vpogled v lastno znanje, spremlja lasten napredek in načrtuje svoj naslednji korak v učenju. Učitelj ga ob tem le usmerja.

(Povzeto po internem gradivu Zavoda RS za šolstvo, OE Murska Sobota)

Pripravila: Brigita Hari, koordinatorka

Več fotografij na naši Facebook-strani.

(Visited 206 times, 1 visits today)