Izvajanje koncepta dela z nadarjenimi dijaki


O PROJEKTU

Projekt poteka pod vodstvom ZRSŠ. Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju temelji na pravici vsakega dijaka, da mu javni šolski sistem omogoča optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi (ZOFVI, 2. člen). Nadgrajuje koncept odkrivanja dela z nadarjenimi iz osnovne šole v srenjo šolo.
Nadarjeni so tisti mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali  potenciale na enem ali več področjih (intelektualnem, ustvarjalnem, specifično-akademskem, vodstvenem, umetniškem ali psihomotoričnem) in ki poleg rednega programa potrebujejo posebej prilagojene vzgojno-izobraževalne programe in dejavnosti. Pri oblikovanju koncepta dela z nadarjenimi smo na šoli izhajali iz dejstva, da  dijakom pri vsakem predmetu lahko ponudimo dodatne vsebine, ki bodo dijakom omogočale aktualizacijo različnih sposobnosti.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI IZHAJA IZ NASLEDNJIH TEMELJNIH NAČEL:

• širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
• hitrejše napredovanje v procesu učenja,
• razvijanje ustvarjalnosti,
• uporaba višjih oblik učenja,
• uporaba sodelovalnih oblik učenja,
• upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
• upoštevanje individualnosti,
• spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
• skrb za celostni osebnostni razvoj,
• raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
• uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci programa,
• skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti,
• ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in interese.

CILJI PROJEKTA:

 • prebuditi in negovati interese dijakov: na formalni ravni s ponudbo programov, na odnosni pa s sprejemanjem njihove individualnosti in ustvarjanjem spodbudnega okolja;
 • skušati pokriti vsa interesna področja;
 • vzpostaviiti  sistem evidentiranja;
 • organizirati gimnazijska srečanja.

OKVIRNI AKCIJSKI NAČRT

 • Informiranje učiteljskega zbora o delu z nadarjenimi
 • Evidentiranje nadarjenih v 1. letniku
 • Odkrivanje »močnih področij« pri dijakih 1. letnika – izvedba vprašalnikov o dosežkih in nadarjenosti dijakov 1. letnika
 • Priprava individualiziranih načrtov
 • Evalvacija šolske ponudbe dejavnosti in vključenosti dijakov
 • Oblikovanje smernic za izboljšanje šolske ponudbe izbirnih vsebin v prihodnjem šolskem letu

METODE DELA:

 • notranja diferenciacija,
 • individualne zadolžitve dijakov,
 • kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela,
 • projektni dnevi,
 • dodatni pouk;
 • kreativne delavnice,
 • raziskovalni tabori,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice).

RAZVIJANJE NADARJENOSTI PRI POSAMEZNIH PREDMETIH

PSIHOLOGIJA:
 • spodbujanje individualnega dela in izdelovanje poročil (uporaba psihologije v vsakdanjiku);
 • raziskovalno delo  – sodelovanje na tekmovanju mladih raziskovalcev;
 • delavnice za razvoj osebnostne rasti;
 • uvajanje spletnega orodja Mahara (e-listovnik) za spremljanje individualnega napredka;
 • vključevanje v projekte na ravni šole (mag. Jasna Vuradin Popović).
MATEMATIKA:
 • delo v okviru rednega pouka – dodatne naloge, samostojno učenje, pomoč sošolcem in podobno ( Meta Horvat, prof.);
 • dijaki imajo razne individualne zadolžitve (predvsem po želji);
 • pri pouku dobijo večkrat dodatno (težjo) domačo nalogo;
 • dodatni pouk imajo po potrebi – priprave na tekmovanja;
 • aktivnost glede na projekt (Valerija Režonja, prof.).
BIOLOGIJA:
 • priprava dijakov na:
  • tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni,
  • tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado;
 • sodelovanje v projektu Ekošole na temo Energija;
 • sodelovanje v projektu »Moja reka« v zvezi s slovenskimi rekami in porečji;
 • sodelovanje v likovnem natečaju »Prednovoletni čas« z odpadnimi in recikliranimi materiali;
 • sodelovanje v projektu Šolska vrtilnica;
 • priprava dijakov na vodenje skupin na ekskurziji v botanični in živalski vrt na Dunaju;
 • raziskovalna naloga;
 • priprava dijakov in dijakinj na predstavitev ekskurzije v obliki poročila in reportaže in objava le-teh na spletnih straneh in časopisu (Marjetka Maučec, prof., in Renata Dominko, prof.).
SLOVENŠČINA:
 • svetovanje razrednikom pri zbiranju, urejanju gradiva; timsko delo;
 • spodbujanje razrednikov pri načrtovanju dela z nadarjenimi dijaki skupaj z ostalimi profesorji in načrtovanje (cilji, izvedba);
 • pomoč pri delu z nadarjenimi dijaki, pomoč pri spremljavi v njihovih osebnih map;
 • skrb za lastno izobraževanje in usposabljanje; udeleževanje strokovnih seminarjev, samoizobraževanje, proučevanje strokovne literature;
 • analiziranje dokumentacije; ankete, vprašalniki;
 • sodelovanje na sestankih izvajalcev programa, razrednikov in svetovalne službe;
 • sodelovanje na sestankih OUZ, na katerih učitelji in svetovalna služba oddajo ali predstavijo svoje mnenje o dijaku (predstavnik razrednikov Matija Žižek, prof.).
ZGODOVINA:

V tekočem šolskem letu kot mentor nadarjenim dijakom načrtujem naslednje aktivnosti:

 • Priprava dijakov na številna tekmovanja (šolsko in državno tekmovanje mladih zgodovinarjev, ZOTKA in druga);
 • Raziskovalno delo v okviru raznih projektov in v sodelovanju z lokalnimi institucijami, ki se ukvarjajo s proučevanjem preteklosti;
 • Obiski strokovnih posvetov oz. predavanj;
 • Svetovanje glede zgodovinske literature in leposlovja.
KEMIJA:

Dijaki bodo sodelovali v Kemijskem krožku, pri pripravah na šolsko in državno Preglovo priznanje iz znanja kemije. Sodelovali bodo pri projektu Ekošole in  pri izdelavi projektnih nalogiz kemije (Alenka Jelen, prof.).

GLASBENA VZGOJA:
 • spodbujanje individualnega dela in izdelava poročil;
 • spodbujanje razvoja glasbenih sposobnosti;
 • vključitev v glasbene dejavnosti;
 • spodbujanje izražanja ob glasbi (gibanje, muziciranje, likovno bizražanje itd.);
 • sodelovanje v šolskem pevskem zboru (razvoj pevskih sposobnosti);
 • timsko delo ipd. (Tomi Bušinoski, prof.).
FIZIKA:
 • priprava dijakov na  tekmovanje v znanju srednješolske fizike (I., II. in III. skupina);
  • usposabljanje dijakov za osnovno rokovanje z vmesnikom Lab Quest in senzorji;
  • izdelava videoposnetkov poskusov in fizikalnih pojavov ter analiza le-teh;
  • sodelovanje pri projektu Eko šole (Franc Trplan, prof.).
 • krožek za astronomijo: priprava in sodelovanje dijakov na šolskem in državnem tekmovanju iz astronomije;
 • priprava in sodelovanje dijakov na regijskem in državnem tekmovanju iz fizike;
 • izvedba javnih opazovanj iz astronomije;
 • aktivna udeležba na astronomskem taboru;
 • raziskovalna naloga v sodelovanju s Centrom odličnosti Vesolje-SI;
 • lokalni seminar :Popularizacija znanosti (dr. Renato Lukač).
ANGLEŠČINA:
 • priprave na regijsko in državno tekmovanje iz angleškega jezika (3.letniki);
 • spodbujanje kreativnega pisanja v okviru mednarodnega tekmovanja pri založbi Cambridge University Press;
 • vključevanje v program mednarodne izmenjave z Nizozemsko;
 • spodbujanje k pripravi govornih nastopov z razširjenim besediščem in bolj poglobljenoobdelavo obravnavanih tematik (Nataša Benkič, prof.).
SLOVENŠČINA IN ANGLEŠČINA:
 • recitacijski krožek – priprava recitacij za udeležbo na natečaju Žive besede (JSKD);
 • gledališka dejavnost – govor, gib, sporočilnost, priprava gledališke igre Ves svet je oder – povezava z glasbo in s plesom;
 • pisanje haikujev v angleščini in slovenščini – udeležba na natečaju;
 • priprava dijakov 3. letnikov na tekmovanje iz angleščine;
 • mentorstvo pri uvajanju učencev v kreativno pisanje, udeležba na natečaju angleščine (Cvetka Jošar Matić, prof.).
ZGODOVINA IN SOCIOLOGIJA:
 • spodbujanje individualnega dela;
 •  izdelovanje raziskovalnih nalog;
 • vkjučevanje  v projekte gimnazije in povezovanje z drugimi institucijami;
 • razgovori in razprave o aktualnih dogodkih;
 • vključevanje v različne projekte v okviru družboslovja (Irena Horvat, prof.).
(Visited 103 times, 1 visits today)