slovenščina, angleščina, nemščina in izbirni jeziki

Pri slovenščini kot učnem predmetu spoznavamo jezikovni sistem in izrazne možnosti v slovenskem jeziku za različne namene sporazumevanja. Veliko izvemo tudi o razvoju slovenske in drugih književnosti. Ob obeh delih učnega predmeta se razvijamo v samostojne bralce in presojevalce prebranega v umetnostnih in neumetnostnih besedilih ter ob tem mimogrede in spontano razvijamo še druge komunikacijske veščine – pisanje, poslušanje in govorjenje. Te veščine lahko med šolskim letom dokažemo tudi na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, s soustvarjanjem številnih prireditev v šoli in zunaj nje ter med sodelovanjem na literarnih natečajih.
A slovenščina je mnogo več kot le učni predmet, saj je za večino izmed nas materni jezik, ki nam omogoča sporazumevanje v vseh okoliščinah – od klepeta o vsakdanu do najzahtevnejših sporazumevalnih ravni. Dobro znanje slovenščine nam je v veliko oporo med spoznavanjem različnih strokovnih področij in zanje značilnega strokovnega izrazja pri drugih učnih predmetih ter je tudi pomembna osnova za učenje tujih jezikov.
Ob slovenščini kot maternem jeziku je pomemben del našega gimnazijskega vsakdana in siceršnjega življenja tudi angleščina. Spremlja nas med potovanjem, študiranjem in komuniciranjem s tistimi, ki niso naši rojaki. V Gimnaziji Murska Sobota se angleščine učimo med pogovarjanjem, branjem, poslušanjem in ustvarjanjem pisnih izdelkov.

Angleščina je prvi tuji jezik za dijake, ki so se tega jezika učili že v osnovni šoli, nekaj pa je tudi takih, ki se je učijo kot drugega tujega jezika. Tudi med učenjem tujih jezikov pogosto izvemo veliko o drugih področjih življenja, saj pogovor poteka o zgodovini, biologiji, geografiji, sociologiji … Znanje tujega jezika med dodatnimi urami lahko izboljšajo vsi, ki jim težave povzročajo že osnove, in tudi tisti, ki ga želijo nadgraditi. Že vrsto let smo v naši šoli gostitelji regijskega tekmovanja za
dijake tretjega letnika. Kadar se nam ponudi priložnost, si ogledamo gledališke predstave, ki se izvajajo v angleščini, znanje tega jezika pa je pomembno tudi med sodelovanjem v mednarodnih projektih, kot je na primer projekt Šola ambasadorka.

V gimnaziji se učimo še nemščine, katere teža je zaradi bližine avstrijskega govornega območja in pomena Nemčije kot gospodarske velesile posebej velika tudi v našem poslovnem prostoru.
Nemščina se poučuje kot prvi ali drugi tuji jezik, in sicer vsa štiri leta po tri ure tedensko.
Dijaki prvega letnika, ki se učijo nemščine kot drugega tujega jezika, se na podlagi predznanja razvrstijo v skupine. V drugem in tretjem letniku lahko izbirajo med skupinama plus in minus še pri dodatni uri nemščine na teden. Učne ure v skupini z oznako plus so namenjene dijakom, ki si želijo znanje poglobiti, v skupini z oznako minus pa so namenjene tistim, ki jim nemščina povzroča težave. Dijaki se lahko v četrtem letniku odločijo za maturo iz nemščine in tako pridobijo še dodatno uro za pripravo na maturo. Pri pouku tujega jezika spodbujamo in razvijamo vse štiri kompetence: bralno in slušno razumevanje ter pisno in ustno izražanje. Poleg rednega pouka imajo dijaki tudi več možnosti za izpopolnjevanje svojega znanja:
– sodelujejo na šolskem in državnem tekmovanju iz znanja tujega jezika;
– udeležujejo se ekskurzij (v okviru obveznih izbirnih vsebin) v države, kjer govorijo nemški jezik;
– sodelujejo pri projektih, kot so NJD 1 (nemška jezikovna diploma prve stopnje – DSD I – raven A2/B1), NJD 2 (nemška jezikovna diploma druge stopnje – DSD II – raven B2/C1) in Mladi debatirajo mednarodno (JDI – Jugend debattiert international).
Nemška jezikovna diploma druge stopnje velja kot potrdilo o znanju nemškega jezika, ki se zahteva za vpis na nemške univerze, medtem ko je nemška jezikovna diploma prve stopnje predvsem dobra popotnica pri iskanju zaposlitve v Avstriji, Švici ali Nemčiji.
Priprave na izpit potekajo v okviru dodatnih ur, ki jih vodijo učitelji nemščine v gimnaziji. Pri pripravi na izpit je posebej pomembno projektno delo dijakov.

Dijaki se izbirno lahko učijo tudi madžarščine, latinščine in španščine.
Zame kot dijakinjo gimnazije z željo po študiranju v tujini je učenje jezikov zelo pomembno. Predvsem se z veseljem izpopolnjujem v znanju materinščine, ki bo povsod po svetu del moje identitete, obenem pa me bo vedno povezovala z družino, s sovrstniki in slovenskimi državljani. Pouk slovenščine mi iz tega razloga pomeni ohranjanje sebe in negovanje slovenske kulture. Poleg maternega jezika pa ne smem pozabiti na druge jezike, kajti prav znanje teh mi bo omogočilo izpolnitev želje po študiju v tujini. V Gimnaziji Murska Sobota se imam možnost učiti tuje jezike, med katerimi sem izbrala angleščino in nemščino. Znanje teh je zame kot bodočo intelektualko ključnega pomena za uspeh v sodobni družbi.
V pomembno oporo pri učenju jezikov so nam tudi profesorji. Z zanimivo in s poučno razlago nam učno snov predstavljajo ob primerih vsakdanje rabe in tudi na višji ravni. Z njihovo pomočjo smo dijaki gimnazije lahko prepričani o svetli prihodnosti, napotki profesorjev pa so za nas seveda koristni že zdaj. Med pridobivanjem znanja pri pouku slovenščine postajamo boljši bralci, pisci in tudi govorci. Enako velja za angleščino in nemščino. Z zelo dobrim jezikovnim znanjem smo dijaki samozavestnejši na mednarodnih srečanjih, ekskurzijah in različnih izmenjavah.
Kot bodočim dijakom Gimnazije Murske Sobote vam lahko zagotovim, da boste po štirih letih učenja jezikov v naši gimnaziji bogatejši za nešteto besed in slovničnih prvin, ki bodo za vas koristne v prihodnjem poklicnem in zasebnem življenju.

(Visited 1.136 times, 1 visits today)