VSEBINE, DEJAVNOSTI IN VREDNOTENJE PRI PREDMETU GLASBA

Glasba je del človekovega življenja, zato je vaša spremljevalka že dolgo časa. Vsi ste prinesli veliko različnih glasbenih izkušenj, tako osebnih, kot tistih, ki ste jih pridobili v osnovni šoli. V gimnaziji boste svoje izkušnje in svoje znanje lahko nadgradili in poglobili. Vsebine in dejavnosti, s katerimi se bomo srečevali, so hkrati splošno-izobraževalne in hkrati glasbeno-strokovne. Privedle naj bi vas do novih glasbenih znanj in do kritičnega vrednotenja glasbe, spoznavanja različnih glasbenih zvrsti.

Dejavnosti

V šolskem letu boste ponovili in razširili svoje teoretično znanje o glasbi in osnovnih gradnikih glasbenega ustvarjanja in izvajanja. Pregledali bomo osnovne glasbene oblike in načine izvedbe glasbe, ponovili znanja različnih glasbenih stilnih obdobij in se srečali z glasbo v sedanjem času.

Obvezne izbirne vsebine

Po predmetniku za glasbo je potrebno opraviti obvezne izbirne vsebine tudi znotraj pouka glasbe, ki se vršijo v celotnem letu. Te izbirne vsebine boste opravili tako, da boste obiskovali koncerte zven šole, pripravili bomo medrazredne koncerte, na šoli bomo organizirali prireditve in ekskurzije (obisk koncerta).

Kaj je moja (učiteljeva) naloga?

Moja naloga je, da vam podrobneje predstavim glasbene vsebine, da vam podam in širim vaše znanje o glasbenih pojmih, da vam pomagam poglobiti vaše védenje o glasbenih stilnih obdobjih in glasbenih oblikah. Da vas spodbujam pri do interesa in odgovornosti za različne oblike glasbenega udejstvovanja, da vam pomagam razviti pozitiven odnos do različnih glasbenih zvrsti in glasbenih kultur. S pomočjo naših znanj bomo skupaj skušali razviti sposobnosti, ki nam bodo pomagale kritično presojati in vrednotiti glasbo. Poleg tega, da se vaš sogovornik, ko boste iskali znanje ali potrebovali pomoč. Poleg tega bom spremljal vaš napredek, vašo prizadevnost, odgovornost in interes do predmeta. Moja naloga je tudi, da ovrednotim vsa vaša prizadevanja do zaključne ocene.

Kaj so vaše naloge?

Vaša naloga je, da pokažete ustrezen interes in odgovornost do predmeta glasba, do vsebin predmeta in do raznolikosti glasbe na sploh. Uporabite svoje izkušnje in znanje za širjenje novih vedenj. Bodite pri tem natančni in pri iskanju novega hkrati sledite bistvu. Čez šolsko leto boste dobili različne naloge, ki bodo povezane s poslušanjem, analiziranjem, vrednotenjem glasbe in naloge, ki se bodo iskale nova znanja s področja glasbeno-stilnih obdobij. Pri tem boste svoja znanja pridobivali samostojni in jih podkrepili z znanji iz drugih predmetov in vašimi splošnimi znanji.

Spremljajte glasbene prireditve, poročajte o njih in izvajalcih. Prinašajte kratka poročila, o krajih in dogodkih, na katerih ste prisostvovali in ki so povezani seveda z glasbo. Vse to je del vašega širjenja obzorja in oblikovanja svojega glasbenega obzorja

Vrednotenje pri predmetu glasbe

Preverjanje in vrednotenje vašega dela pri predmetu poteka skozi celo leto. Na ta način se vrednoti vse vaše delo in naloge, ki jih boste imeli. V roku naših srečevanj bom vaše znanje ocenjeval ustno in pisno. Preverjanje znanja bo potekalo tudi pri vseh urah sproti. Ustno ocenjevanje znanja ne bo napovedano, o pisnem terminu, ki bo proti koncu ocenjevalnega obdobja se bomo dogovorili pravočasno. Opravili boste tudi t.i. test prepoznavanja glasbenih primerov. Prepoznavali boste glasbene primere, ki jih boste predhodno dobili. Pripravili boste projektno nalogo, s pomočjo katere se boste seznanili z glasbenim primerom in ga ovrednotili in referat, ki ga boste predstavili v razredu. Navodila, kako boste izdelali posamezni referat ali projektno nalogo, boste dobili tekom šolskega leta.

Na zaključno oceno bo vplival:
– vaš odnos do predmeta in njegovih vsebin,
– ocena pisnega/ustnega vrednotenja znanja,
– ocena referata oz. njegove predstavitve,
– ocena slušnega testa,
– ocena projektne naloge,
– vaša sprotna poročila o glasbenem udejstvovanju (obiski glasbenih prireditev,…).

Pri predmetu informatika se boste prijavili v spletno učilnico (engrade), ki jo uporabljamo pri obeh predmetih Tako boste lahko sledili svojemu napredku, ocenam, rokom in terminom, ki so pomembni za vas.

Če boste potrebovali pomoč, če mi boste želeli kaj sporočiti, me na kaj opozoriti ali opomniti, če imate vprašanja, če imate kakšne predloge, … , me poiščite v času govorilnih ur. Če bom imel čas tudi izven tega, vam bom na razpolago, zato to priložnost koristite za poglobljeno delo.

 

Želim vam veliko uspeha pri vašem delu, učenju, druženju, zabavi v gimnaziji.
Tomi Bušinoski

(Visited 157 times, 1 visits today)